info@vanwilik.nl

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop en  leveringsvoorwaarden van Wilik B.V.

INHOUDSOPGAVE

 1. Definities
 2. Identiteit van de onderneming
 3. Toepasselijkheid
 4. Het aanbod
 5. De overeenkomst
 6. Zichttermijn of bedenkingperiode(herroepingsrecht)
 7. Verplichtingen van de afnemer tijdens de bedenktijd
 8. Uitoefening van het herroepingsrecht door de afnemer en de kosten daarvan
 9. Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 10. Uitsluiting herroepingsrecht
 11. De prijs
 12. Nakoming overeenkomst en extra garantie
 13. Levering en uitvoering
 14. Risico en eigendomsoverdracht
 15. Betaling
 16. Klachtenregeling
 17. Geschillen
 18. Garantie
 19. Overmacht
 20. Aanvullende of afwijkende voorwaarden
 21. Wijziging algemene voorwaarden

1.         Definities : Onder deze voorwaarden wordt verstaan:

1.1          Aanbod : Elke aanbieding van goederen en/of diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals het bedrijf die in of op enigerlei wijze in de webshop, digitaal, of in geprinte versie, waaronder inbegrepen offertes aan de afnemer (consument of rechtspersoon) doet.

1.2          Aanvullende overeenkomst : Een overeenkomst waarbij de afnemer producten en/of diensten verkrijgt in verband met een overeenkomst op afstand en deze producten en/of diensten door de ondernemer worden geleverd.

1.3          Afnemer : De koper van goederen of afnemer van diensten, zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die handelt voor de uitoefening van een beroep, bedrijf of organisatie.

1.4          Bedenkingperiode : De termijn waarbinnen de afnemer gebruik kan maken van zijn recht om de producten in originele staat te retourneren en de overeenkomst kan ontbinden.

1.5          Bedrijf : Een rechtspersoon die handelt voor de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.6          Communicatietechniek op afstand : Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat bedrijf en consument gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

1.7          Consument : De natuurlijke persoon die niet bedrijfs- of beroepsmatig handelt.

1.8          Dag : Kalenderdag.

1.9          Digitale inhoud : Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

1.10        Duurzame gegevensdrager : Elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de afnemer of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

1.11        Herroepingsrecht : De mogelijkheid van de afnemer om binnen de bedenktijd en/of zichttermijn af te zien van de overeenkomst op afstand.

1.12        Overeenkomst op afstand : Een overeenkomst die tussen de ondernemer en de afnemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.13        Prijs : De prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de bijkomende kosten.

2.         Identiteit van de onderneming

 • Van Wilik B.V.
 • Parkweg 346 a
 • 2271 BK   Voorburg
 • KvK nummer : 76392406
 • BTW nummer NL860609959B01

3.         Toepasselijkheid

3.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en afnemer.

3.2          Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.3          Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.4          Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de afnemer zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

3.5 Een verwijzing van koper naar eigen algemene (inkoop)voorwaarden wordt door ons nadrukkelijk van de hand gewezen. 

4.         Het aanbod  

4.1          Elke aanbieding van goederen en/of diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals het bedrijf die in op enigerlei wijze in de webshop, digitaal, of in geprinte versie, waaronder inbegrepen offertes aan de afnemer doet.

4.2          Producten zoals vermeld in de webshop. Aanbod is geldig zolang de voorraad sterkt.

4.3          Prijs en modelwijzigingen voorbehouden.

4.4          Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten en diensten. De omschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument of rechtspersoon mogelijk te maken. Als het bedrijf  gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en of diensten. Mogelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden het bedrijf  niet.

4.5          De militaire opmaak van spangen en batons conform de draagwijzer van de Kanselarij der Nederlandse Orden, inclusief de levering en het verwerken van noodzakelijke hulpmiddelen, zoals lint, spelden, cijfers, gespen en andere relevante toebehoren. Het risico van breuk en beschadiging van de door de klant aangeleverde onderscheidingen en batons is volledig voor risico van de klant.

4.6          Reparaties en/of renovaties van onderscheidingen geschieden volledig voor risico van de consument of rechtspersoon die het artikel of de artikelen heeft aangeboden. Afnemers dienen ten alle tijden rekening te houden met afwijkingen ten opzichte van het originele product. De redenen hiervoor zijn divers. Wij maken vooraf een inschatting van de mogelijke risico’s. Deze inschatting is vrijblijvend en niet beperkt tot de genoemde risico’s. Het eindresultaat kan afwijken van het origineel, mede door gewijzigde technieken, materialen, gewijzigde hulpstoffen en wetgeving ten opzichte en ten tijde van de oorspronkelijke productie.

4.7          Ontwikkeling, productie en reproductie van onderscheidingen en maatwerkproducten is een tijdrovend proces waarvoor specialistische kennis nodig is. In overleg stellen wij een plan van aanpak op, inclusief indicatie van de kosten en doorlooptijd.

4.8          Elk product en elke dienst heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Voor producten en diensten die niet vermeld staan op de website stellen wij op verzoek een offerte op met condities, specificaties en (rand)voorwaarden.

4.9          Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.10        Nadat de geldigheidsduur van het voorstel is verlopen, kunnen wij u een nieuwe voorstel zenden op basis van de dan geldende voorwaarden. Deze kunnen afwijken van een eerder voorstel.

4.11        Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

4.12        Bij het uitbrengen van een nieuw voorstel, vervalt automatisch de geldigheid van eerdere voorstellen.

4.13 Indien er tussentijds enige verandering aan het ontwerp, specificaties, of enig andere verandering van het project optreedt, zal dit gevolgen hebben voor de levertijd. Indien een verandering extra kosten met zich meebrengt, zullen deze worden doorberekend aan de opdrachtgever. Indien de aanlevering van de ontwerpen of het goedkeuringstraject van de diverse onderdelen vertraging oploopt, zal dit gevolgen hebben voor de levertijd.

5.         De overeenkomst

5.1          De overeenkomst komt tot stand, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2          Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer zo spoedig mogelijk  langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.

5.3          Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4          De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.5          De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, of de dienst aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a.            Het retouradres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan.

b.            De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.

c.             De informatie over garanties en bestaande service na aankoop.

d.            De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product of dienst voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.

6.         Zichttermijn of bedenkingperiode (herroepingsrecht)

Bij producten:

6.1          De afnemer kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de afnemer vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

6.2          De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de afnemer, of een vooraf door de afnemer aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

6.3          Als de afnemer in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de afnemer, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de afnemer hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

6.4          Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de afnemer, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

6.5          Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de afnemer, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

6.6          De afnemer kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de afnemer vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

6.7          De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

6.8          Voor zover de afgenomen diensten betrekking hebben op een advies of consultancy overeenkomst die reeds in gang is gezet, is herroeping enkel mogelijk na een vergoeding door afnemer van de reeds door de ondernemer gemaakte kosten. Hierbij inbegrepen de door de ondernemer gemaakte externe kosten en de door de ondernemer gemaakte uren tot het moment dat ondernemer een schriftelijke, aangetekende kennisgeving van herroeping heeft ontvangen.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

6.9          Indien de ondernemer de afnemer de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6.10        Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de afnemer heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

7.         Verplichtingen van de afnemer tijdens de bedenktijd

7.1          Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het    product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de afnemer het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

7.2          De afnemer is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

7.3          De afnemer is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

8.         Uitoefening van het herroepingsrecht door de afnemer en kosten daarvan

8.1          Als de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een schriftelijke herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

8.2          Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de afnemer het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De afnemer heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

8.3          De afnemer zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.4          Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de afnemer.

8.5          De afnemer draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de afnemer de kosten voor terugzending niet te dragen.

8.6          De ondernemer die de afnemer de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping niet heeft verstrekt, of;

8.7          De afnemer draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

a.            Hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

b.            Hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

c.            De ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de afnemer te bevestigen.

8.8          Als de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

9.         Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

9.1          Als de ondernemer de melding van herroeping door de afnemer op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt  hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

9.2          De ondernemer vergoedt alle betalingen van de afnemer, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de afnemer hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de afnemer aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

9.3          De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de afnemer heeft gebruikt, tenzij de afnemer instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de afnemer.

9.4          Als de afnemer heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

10.       Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

10.1        Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen. Hierbij inbegrepen zijn fluctuaties van prijzen van grondstoffen en koersen op het gebied van (edel)metaal.

10.2        Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de afnemer die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen.

10.3        Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a.            De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de afnemer; en

b.            De afnemer heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

10.4        Volgens specificaties van de afnemer vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de afnemer, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; Bijvoorbeeld door middel van het aanbrengen van een gravure.

10.5        De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

a.            De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de afnemer; en

b.            De afnemer heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

11.       De prijs

11.1        Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

11.2        In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

11.3        Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

11.4        Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a.            Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b.            De afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

11.5        De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen op de website zijn inclusief BTW. Prijzen voor producten en / of diensten gericht op de zakelijke markt zijn altijd exclusief BTW.

12.       Nakoming overeenkomst en extra garantie

12.1        De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

12.2        Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de afnemer op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden, indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

12.3        Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de afnemer bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

13.       Levering en uitvoering

13.1        De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

13.2        Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

13.3        Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

13.4        Ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de afnemer betaald heeft onverwijld terugbetalen.

13.5        Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de afnemer of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

14.       Risico en eigendomsoverdracht

14.1        Dadelijk nadat het product als geleverd geldt, draagt de afnemer het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan. Indien de afnemer na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product is de ondernemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de afnemer in rekening te brengen.

14.2        Onverminderd het in het vorige lid, gaat de eigendom van het product eerst op de afnemer over wanneer al het door de afnemer aan de ondernemer voor leveringen of diensten verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de opdrachtnemer is voldaan.

14.3        De ondernemer zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. De ondernemer kan het eigendomsvoorbehoud uitoefenen door terugneming van het product. 

15.       Betaling

15.1        Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen uiterlijk te worden voldaan binnen 14 dagen na het voltooien van de dienstverlenings- opdracht of deeltermijn. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de afnemer de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

15.2        Bij de verkoop van producten aan afnemers via de webshop dient de volledige koopsom vooraf volledig te zijn voldaan. De afnemer kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen (voor)uitbetaling heeft plaatsgevonden.

15.3        De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

15.4        Indien de afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de afnemer een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd met een minimum van € 50,00 en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten volledig in rekening te brengen.

16.       Klachtenregeling

16.1        De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

16.2        Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk worden ingediend bij de ondernemer.

16.3        Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

16.4        De afnemer dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

17.       Geschillen

17.1        Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2        Geschillen tussen de afnemer en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de afnemer als de ondernemer worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Den Haag.

18.       Garantie

18.1        De standaard garantietermijn op geleverde producten is 12 maanden vanaf het moment van levering.

18.2        Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de ondernemer in zowel voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde product (niet zijnde een dienst), als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/ of geleverde materiaal. 

18.3        Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van niet-inachtneming van normaal en gangbaar gebruik, dan wel normale slijtage;

18.4        Reclamering terzake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantietermijn in schriftelijke vorm te geschieden, bij overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen de ondernemer voor die gebreken vervalt. Rechtsvorderingen dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

18.5        Het beweerdelijk niet-nakomen door de ondernemer van zijn garantieverplichtingen ontslaat de afnemer niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met de ondernemer gesloten overeenkomst.

19.       Overmacht

Onder “overmacht” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, trans-portmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of diens leveranciers.

19.1        Opschorting en ontbinding

In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst door overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering, indien mogelijk, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

19.2        Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtnemer gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtgever gehouden om na betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen of te vernietigen.

19.3        Indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat of bereid is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer gerechtigd.

19.4        Passende zekerheid ter zake van alle (al dan niet opeisbare) contractuele verplichtingen van de opdrachtgever te verlangen en in afwachting van zodanige zekerheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Bij gebreke van zekerheidsstelling binnen een redelijke, door de opdrachtnemer gestelde termijn is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De opdrachtnemer heeft deze bevoegdheden naast zijn overige rechten op grond van de wet, de overeenkomst en deze voorwaarden.

19.5        Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer evenzeer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden.

19.6        In geval van opschorting op grond van lid 3 of lid 4 is de opdrachtnemer bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 is de vorige volzin van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de opdrachtnemer in plaats van voor opslag ook kan kiezen voor verkoop of vernietiging voor rekening van de opdrachtgever. Bij opschorting of ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 heeft de opdrachtnemer recht op volledige schadevergoeding, maar is hij zelf niet tot enige schadevergoeding gehouden.

19.7        Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Indien de wet niet voorziet in bevoegdheid van een Nederlandse rechter, zal de rechtbank van het arrondissement van de opdrachtnemer bevoegd zijn.

19.8        Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

20.       Aanvullende of afwijkende voorwaarden

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

21.       Wijziging algemene voorwaarden.

21.1        De ondernemer heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder nadere aankondiging vooraf. 

21.2        Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht, nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn   gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.